Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 26-03-2019

Pagina 1

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. Rinus: de besloten vennootschap Rinus Verhuurt B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Het Hazeland 42D te (6931 KB) Westervoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69684456.
2. Huurder: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Rinus een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen Rinus en Huurder tot stand gekomen huurovereenkomst met de daarbij behorende bijlage(n), waarmee Rinus zich, tegen betaling, heeft verbonden tot de verhuur van (on)roerende zaken, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
4. Gehuurde: alle in het kader van de Overeenkomst door Rinus ter beschikking gestelde of ter beschikking te stellen en aan Rinus in eigendom toebehorende (on)roerende zaken.
5. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. AANBOD EN TOTSTANDKOMEN OVEREENKOMST
1. Ieder mondeling dan wel schriftelijk aanbod van Rinus is vrijblijvend en kan door Rinus onverwijld na de aanvaarding worden herroepen.
2. Het aanbod van Rinus en de Overeenkomst vermelden een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs en bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn een dag- of weektarief, de bezorg- en afhaalkosten.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rinus niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Rinus en de aanvaarding daarvan van Huurder. De inhoud van de door Rinus opgestelde (en door Huurder ondertekende) schriftelijke huurovereenkomst met de daarbij behorende bijlage(n) levert dwingend bewijs op ten aanzien van de tussen partijen geldende afspraken uit hoofde van de Overeenkomst.
5. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door een gevolmachtigde namens een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan is de gevolmachtigde naast Huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 3. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde periode, tenzij partijen schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
2. De Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst door één der partijen met inachtneming van een termijn van ten minste één week voor het verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd is opgezegd.
3. De Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd of de Overeenkomst voor bepaalde tijd die op de in het vorige lid beschreven wijze is verlengd, kan te allen tijde door één der partijen met inachtneming van een termijn van ten minste één week tegen het eind van iedere week worden opgezegd.

ARTIKEL 4. TER BESCHIKKING STELLEN
1. In geval is overeengekomen dat het Gehuurde door Rinus op locatie van Huurder ter beschikking wordt gesteld, staat Huurder ervoor in dat een daartoe bevoegde persoon op de overeengekomen tijd of binnen het overeengekomen tijdsbestek, aanwezig is voor de in ontvangstneming van het gehuurde en het ondertekenen van de aan de Overeenkomst gehechte of nog te hechten beschrijving van de staat van aanvaarding van het Gehuurde met vermelding van eventueel daarbij geconstateerde gebreken, eventueel aangevuld met foto- en/of videomateriaal (Bijlage).

2. Indien Huurder niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in het vorige lid voldoet, is Rinus gerechtigd het Gehuurde mee terug te nemen en de daarmee in verband staande extra kosten aan Huurder in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van Huurder tot voldoening van de volledige overeengekomen prijs en kosten.
3. Huurder is verplicht om het gehuurde direct bij de levering te (laten) controleren. Klachten dienen op de dag van levering schriftelijk aan Rinus te worden gemeld. Na ingebruikname van het Gehuurde worden geen klachten meer geaccepteerd en vloeit er voor Rinus uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
4. Huurder verbindt zich betreffende de staat van oplevering door Huurder van het Gehuurde bij het einde van de Overeenkomst om het Gehuurde in de in lid 1 van dit artikel bedoelde Bijlage beschreven staat te zullen houden en bij het einde van deze Overeenkomst weer aan Rinus ter beschikking te zullen stellen in de oorspronkelijke staat, als aangeduid in de als Bijlage aan de Overeenkomst gehechte of nog te hechten beschrijving, goed onderhouden, met uitzondering echter van geoorloofde veranderingen en toevoegingen, voor zover met betrekking daartoe schriftelijk tussen partijen overeengekomen mocht zijn dat deze bij het einde van de Overeenkomst niet ongedaan gemaakt of verwijderd moeten worden, en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd, voor zover met betrekking daartoe krachtens de Overeenkomst geen verplichting tot onderhoud en/of herstel op Huurder mocht rusten.
5. Huurder verbindt zich voorts om bij het einde van de Overeenkomst het Gehuurde, schoongemaakt en met de eventuele sleutel(s) daarvan, weer aan Rinus ter beschikking te zullen stellen en te zullen afleveren op een daartoe tijdig door of vanwege Rinus aan Huurder opgegeven locatie binnen Nederland of, bij gebreke van die opgave, op de vestigingsplaats van Rinus.
6. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat het Gehuurde na afloop van de huurperiode op locatie van Huurder wordt afgehaald, dient het Gehuurde op die locatie tijdig klaar te staan om te kunnen worden afgehaald. Indien het Gehuurde niet op de overeengekomen plaats en/of het overeengekomen tijdstip c.q. binnen het overeengekomen tijdsbestek kan worden afgehaald, is Rinus gerechtigd de daarmee gepaard gaande extra kosten aan Huurder in rekening te brengen.
7. Indien het Gehuurde niet tijdig en conform het bepaalde in de vorige leden weer ter beschikking van Rinus wordt gesteld, is Rinus gerechtigd een aanvullende huurprijs naar rato van de vertraging aan Huurder door te berekenen, onverminderd het recht van Rinus om volledige schadevergoeding, waaronder huurderving mede begrepen, te vorderen.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN HUURDER
1. Huurder is slechts bevoegd tot het gebruik van het Gehuurde waartoe deze naar zijn aard bestemd is. Huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het Gehuurde als een goed huurder te gedragen.
2. Indien Rinus aan Huurder omtrent het gebruik van het Gehuurde aanwijzingen verstrekt, is Huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
3. Het is aan Huurder verboden de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rinus, tenzij het gaat om veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de Overeenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt of verwijderd.
4. Rinus heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden of aanwijzingen te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven, alsmede de wijze en de kwaliteit van uitvoering van de door Huurder gewenste veranderingen en toevoegingen, zoals met betrekking tot kleur, afmetingen en materiaalkeuze.
5. Door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten

Pagina 2

voor of bij het einde van de Overeenkomst door Huurder ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.
6. Gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Rinus of derden worden onder de Overeenkomst niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Huurder geen enkele aanspraak jegens Rinus. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Rinus of derden is Huurder aansprakelijk. Huurder zal Rinus voor eventuele aanspraken van derden jegens Rinus in verband daarmee vrijwaren. Op Rinus rust ook geen enkele verplichting tot onderhoud of herstel of instandhouding van door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen.
7. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van Rinus of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij hierover door partijen anders mocht zijn overeengekomen.
8. Het is aan Huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rinus, verboden het Gehuurde aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of (de huur of het gebruik van) het gehuurde in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon, alsmede het Gehuurde of enig deel daarvan als onderpand op welke wijze dan ook jegens enige derde te gebruiken/verbinden of op andere wijze daarover te beschikken.
9. Het is aan Huurder verboden om het Gehuurde buiten Nederland te brengen en/of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rinus.
10. Huurder is verplicht om in het geval van een beoogde nieuwe verhuur of verkoop van het Gehuurde of enig deel daarvan, op eerste verzoek van of namens Rinus, het gehuurde kosteloos aan Rinus zelf, aan de daarbij door Rinus ingeschakelde verhuur- c.q. verkoopbemiddelaar(s) en aan eventuele geïnteresseerden voor koop of huur ter bezichtiging te stellen. Bovendien hebben Rinus en door hem aan te wijzen deskundigen, zoals een technicus of een makelaar/taxateur in roerende zaken of een advocaat of deurwaarder, te allen tijde, na behoorlijke voorafgaande aankondiging aan Huurder en in overleg met Huurder, het recht om het Gehuurde behoorlijk te bezichtigen c.q. te inspecteren. Huurder is verplicht om Rinus en de betrokken, door Rinus aan te wijzen, deskundigen daartoe dan behoorlijk de gelegenheid te geven.
11. Huurder verbindt zich om Rinus onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op het Gehuurde of een deel daarvan, voorts van zijn aangifte tot zijn faillissement, van zijn faillissement, van zijn aanvrage om surseance van betaling, van zijn verzoek of het door burgemeester en wethouders van zijn woon- of verblijfplaats gedane verzoek om de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem uit te spreken en van zijn voornemen om Nederland metterwoon te verlaten. Ook verbindt Huurder zich om in de hiervoor bedoelde gevallen de beslagleggende deurwaarder respectievelijk de curator respectievelijk de bewindvoerder onverwijld op de hoogte te stellen van en inzage te geven in de Overeenkomst. Huurder is in vorenbedoelde gevallen verplicht het Gehuurde direct terug te leveren aan Rinus. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder.
12. Huurder is verplicht om het Gehuurde bij een solide en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij tegen in elk geval de risico’s van brand, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroming, beschadiging door enige andere uitwendige of inwendige oorzaak, diefstal en verduistering te verzekeren en door regelmatige premiebetaling verzekerd te houden tot aan de teruggave van het Gehuurde aan Rinus. Huurder verplicht zich voorts op eerste verzoek van Rinus de polis met de daarop toepasselijke poliscondities na ontvangst ter hand te stellen aan

Rinus en op eerste verzoek van Rinus de premiekwitanties c.q. premiebetalingsbewijzen binnen vijf dagen na verval van de premie aan Rinus ter inzage te verstrekken.

ARTIKEL 6. GEBREKEN
1. In zoverre in afwijking van de definitie van gebrek in artikel 7:204 BW, en met de daaruit voortvloeiende doorwerking naar het begrip “gebreken” respectievelijk “gebrek” in de artikelen 7:206, 207 en 208 BW, worden onder de Overeenkomst niet als gebreken van het Gehuurde aangemerkt:
a. een staat of eigenschap van het Gehuurde of een andere niet aan Huurder toe te rekenen omstandigheid, die al bestond bij het aangaan van de Overeenkomst en voor partijen toen redelijkerwijze waarneembaar was bij een behoorlijke en deskundige inspectie van het Gehuurde, maar niet is vermeld op de als Bijlage aan de Overeenkomst gehechte of nog te hechten en door partijen getekende beschrijving van de staat van aanvaarding van het Gehuurde door Huurder;
b. gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Rinus of derden.
2. Eventuele gebreken, storingen of schade aan het Gehuurde, ontstaan of toegebracht tijdens de huurperiode, dienen door Huurder onmiddellijk te worden gemeld aan Rinus. Beschadiging, diefstal, verduistering of verlies van het Gehuurde dient na ontdekking daarvan onverwijld aan Rinus te worden medegedeeld.

ARTIKEL 7. RISICO EN ONDERHOUD VAN HET GEHUURDE
1. Gedurende de huurperiode komt alle risico van het Gehuurde, waaronder het risico van beschadiging, diefstal, verduistering of verlies, voor rekening van Huurder, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van Huurder. Huurder is in dergelijke gevallen verplicht de dagwaarde van het Gehuurde te vergoeden aan Rinus, onverminderd het recht van Rinus op volledige schadevergoeding.
2. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:206 lid 1 en lid 2 BW en voor zover dit door artikel 7:209 BW wordt toegelaten, alsmede in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:217 BW komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van alle onderhoud en alle herstellingen van c.q. aan het Gehuurde voor rekening van Huurder, ook voor zover het om groot onderhoud en grote herstellingen gaat en ook voor zover dat onderhoud en die herstellingen betrekking hebben op constructieve elementen van het Gehuurde, en het schoonhouden van het Gehuurde en het vervangen van verloren of versleten onderdelen van roerende zaken die tot het Gehuurde behoren door nieuwe onderdelen.
3. Huurder is verplicht om het onderhoud en herstel uit te laten voeren door een gerenommeerd bedrijf c.q. reparateur.
4. Indien Huurder met tijdige of behoorlijke of volledige uitvoering van voor zijn rekening komend onderhoud of voor zijn rekening komende herstellingen of vernieuwingen c.q. vervangingen in verzuim is, heeft Rinus het recht een en ander zelf voor rekening van Huurder te (doen) uitvoeren.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID
1. Rinus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van de Overeenkomst, de gevolgen van gebreken die Rinus bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende of had behoren te kennen, de gevolgen van gebreken met betrekking waartoe geen sprake is van eigen opzet of van eigen grove schuld van Rinus zelf, de gevolgen van de in artikel 6.1 onder a en b bedoelde aspecten, zowel voor zover Rinus bij het aangaan van deze Overeenkomst die aspecten niet kende of had behoren te kennen, als voor zover Rinus bij het aangaan van deze Overeenkomst die aspecten wel kende of had behoren te kennen, de eventueel aan Huurder opkomende schade als gevolg van een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde door Rinus aan Huurder, tenzij die latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder mocht berusten op eigen opzet of eigen grove schuld van Rinus zelf, de schade die ontstaat aan persoon of goed van

Pagina 3

Huurder of van derden die het Gehuurde onder zich heeft of hebben dan wel bij het Gehuurde aanwezig zijn, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van Rinus zelf, de bedrijfsschade van Huurder, tenzij het gaat om bedrijfsschade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van Rinus zelf, de schade als gevolg van enig gebrek van het Gehuurde of als gevolg van de in artikel 6.1 onder a en b bedoelde aspecten, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van Rinus.
2. Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of op opschorting of verrekening van een verplichting tot betaling of op vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst, indien sprake is van een vermindering van het huurgenot ten gevolge van een of meer gebreken of de in artikel 6.1 onder a en b bedoelde aspecten die zich voordoen in, met of met betrekking tot het Gehuurde, tenzij het gaat om gebreken respectievelijk de in artikel 6.1 onder a en b bedoelde aspecten als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van Rinus zelf.
3. Rinus heeft te allen tijde het recht eventuele schade waarvoor Rinus, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, toch aansprakelijk is, te herstellen. Huurder dient Rinus daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Rinus ter zake vervalt.
4. De aansprakelijkheid van Rinus is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Rinus betrekking heeft en met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Rinus nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Rinus afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Rinus dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan vier weken, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste vier weken van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
5. Huurder is jegens Rinus aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Rinus verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft. De kosten van herstel en vernieuwing c.q. vervanging komen steeds geheel voor rekening van Huurder.
6. Huurder vrijwaart Rinus van aanspraken van derden op grond van schade met, door of in verband met het Gehuurde.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rinus één jaar.

ARTIKEL 9. FINANCIEEL
1. Rinus factureert wekelijks achteraf en hanteert daarbij een fatale betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij niet-nakoming van de (tijdige) betalingsverplichting door Huurder, verkeert Huurder zonder ingebrekestelling in verzuim.
2. Indien Rinus goede grond heeft te vrezen dat Huurder zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) zal nakomen, is Rinus gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen. Rinus is niet eerder gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat Huurder de betreffende vooruitbetaling heeft voldaan.
3. Huurder is nimmer gerechtigd zijn eventuele vorderingen op Rinus te verrekenen met de door hem aan Rinus verschuldigde bedragen.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, vervallen eventueel overeengekomen kortingen en treedt het verzuim van Huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van Huurder intreedt, is Huurder, over het openstaande bedrag, een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien Huurder een natuurlijke

persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Ook zal Rinus in dat geval aan Huurder in rekening mogen brengen zijn buitengerechtelijke incassokosten, die hierbij worden vastgesteld op 15 % van het bedrag van de hoofdsom van de vordering, onverminderd het bepaalde bij art. 6:96 lid 4 BW in geval van een handelsovereenkomst als in die bepaling bedoeld. In afwijking van de vorige zin gelden echter in het geval dat Huurder een natuurlijk persoon is die bij de Overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de regels van art. 6:96 lid 5 tot en met lid 7 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Verder zal Huurder in geval van een procedure tussen partijen in verband met de Overeenkomst, indien hij daarbij geheel of in hoofdzaak in het ongelijk wordt gesteld, alle door Rinus gemaakte proceskosten dienen te betalen, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke tarieven overtreffen.
6. In afwijking van artikel 6:43 BW strekt iedere betaling van Huurder aan Rinus krachtens de Overeenkomst in de eerste plaats in mindering van de kosten, buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, een en ander in de zin van artikel 6:44 BW.

ARTIKEL 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Rinus is, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover Huurder zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Rinus ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien Huurder in staat van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin Huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, heeft Rinus het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang tussentijds door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.
3. Voorts is Rinus gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet kan worden gevergd.
4. Huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Rinus op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is Huurder verplicht de schade die Rinus ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Rinus de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op Huurder terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op de Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Met betrekking tot geschillen en procedures tussen Rinus en Huurder in verband met of naar aanleiding van de Overeenkomst of daarmee samenhangende dan wel daaruit voortvloeiende (nadere) overeenkomsten heeft alleen de Nederlandse rechter rechtsmacht en is alleen de rechtbank binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Rinus bevoegd, behoudens voor zover anders mocht voortvloeien uit artikel 108 lid 2

Update cookies preferences